In schola verbi

Publicaties door Abt Roger De Coster

De reeks “In schola Verbi” heeft als bedoeling een voorstelling te geven van de monastieke auteurs en hun typische manier van denken. Deel 1 behandelt de Merovingertijd; deel 2 de Karolingertijd; deel 3 de 10e-11e eeuw. Elk deel bestaat uit een voorstelling van de auteurs in hun tijd (= nr 1; bij deel 3 : ABC) en vertaalde teksten (=de overige nummers).

 1. Deel 1 : Merovingertijd
 • A/1: Benedictus en Gregorius, 140 p.
 • A/2: Teksten van Gregorius de Grote, 113 p.
 • B/1: Ierse en Angelsaksische monniken, 63 p.
 • B/2: Teksten van Ierse en Angelsaksische schrijvers, 118 p.
 • B/3: Beda, Commenaar op de Jakobusbrief, 44 p.
 • B/4: Beda, Kerkgeschiedenis I-II, 89 p.
 • B/5: Adomnan, Het Leven van Columba, 84 p.
 • C/1: Monastieke visies in Gallië voor de intocht van de RB, (3 ed), 111 p.
 • C/2: Teksten uit Lérins I, 103 p.
 • C/3: Teksten uit Lérins II, 97 p.
 • C/4: Caesarius van Arles en de monniken, 37 p.
 • C/5: Leven van de Vaders uit de Jura, 52 p.
 • C/6: Leven van Germanus van Auxerre, 26 p.
 • C/7: Sulpicius Severus, Gallus of Dialogen, 59 p.
 • C/8: Teksten uit Lérins III: Eucherius, Lof van de woestijn

+++++ Vita van Caesarius van Arles, 57 p.

 • D/1: Ierse bezieling op het vasteland, (3 ed), 152 p.
 • D/2: Columbanus van Luxeuil, 116 p.
 • D/3: Regel van Walbert; Regel van Donatus, 63 p.
 • D/4: Wetti, Leven v. Gallus, Passie van Placidus, Leven v. Geertrui, 46 p.
 • D/5: Leven van Wandregisil, Amandus, Bavo, 45 p.
 • D/6: Leven van Pirminus, Pirminus’Scarapsus, Leven van Amatus, Leven

xxxxxvan Romaricus, Leven van Deicolus, 83 p.

 • D/7: Leven van Eligius, 119 p.
 • E/1: De Angelsaksische bijdrage, 77 p.
 • E/2: Uit de geschriften van Bonifatius, 69 p.
 • E/3: Sturmi – Willibald, 47 p.
 • E/4: Hugeburc, 41 p.
 • E/5: Lebuinus – Ludger, 49 p.
 • F/1 : Verdere tocht door Gallië, 151 p.
 • F/2 : Adrevald, Venerandus, Baudonivia, Defensor, 69 p.
 • F/3 : Aldegondis, Waldetrudis, Madelgarius, Madelberta, 58 p.
 • F/4 : Hubertus, Berlindis, Landoald, 56 p.
 • G/1: Ascetisch leven in het vroeg-middeleeuws Italië, 73 p.
 • G/2: Uit de geschriften van Ambrosius Autpertus, 66 p.
 • G/3: Regel van Eugippius + Regel van Paulus en Stefanus, 70 p.
 • G/4: Jorias van Bobbio + Oudste gebruiken van Montecassino, 64 p.
 • G/5: Cassidorius. Inleiding tot de geestelijke wetenschap, 52 p.
 • G/6 : Ferrandus, het leven van bisschop Fulgentius van Ruspe,

xxxxx + Fulgentius van Ruspe, Aan Petrus : Over het geloof, 75 p.

 • G/7 : Hiëronymus, Leven van Paulus, Malchus, Hilarion, 47 p.
 • G/7a : Hiëronymus, Leven van Paulus, Malchus, Hilarion + Over illustere iiiiiiiiiiiiimannen, 127 p.
 • G/8 : Rufinus : Commentaar bij de geloofsbelijdenis, 48 p.
 • G/9 : Rufinus : Geschiedenis van de monniken in Egypte, 84 p.
 • G/10 : Paulinus van Nola : Enkele brieven, 78 p.
 • H/1 : Monniken in het Iberische Visigotenrijk, 2009, 48 p.
 • H/2 : Leander van Sevilla, Pactum,
 • HHHH Isidorus van Sevilla (Monniksregel), 2010, 79 p.
 • H/3 : Isidorus van Sevilla (Boek der Getallen), 2010, 22 p.
 • H/4 : Isidorus van Sevilla, Etymologie VII, 52 p.
 1. Deel 2 : De Karolingertijd
 • A/1-2 : Monastieke schrijvers uit de Karolingertijd, 413 p.
 • B : nnRond de hervorming van Benedictus van Aniane, 61 p.
 • C/1 : Smaragdus, Commentaar op de Regel v. Benedictus: proloog, 51 p.
 • C/2 : Smaragdus, Commentaar op de Regel v. Benedictus: hfst.1-4, 95 p.
 • C/3 : Smaragdus, Commentaar op de Regel v. Benedictus: hfst.5-7, 48 p.
 • D :   eSmaragdus, De koninklijke weg, 49 p.
 • E : sfffSmaragdus, De diadeem van de monniken, 128 p.
 • F : BB Alcuinus, Leven van Willibrord, Vedastus en Richarius, 56 blz.
 • G : ddAlcuinus II : Deugden en ondeugden; Belijdenis der zonden;;
 • dddddEnkele brieven; Gebedenboekje, 59 blz.
 • H : ddAngilbertus van Saint-Riquier, De kerk van Centula,;
 • dddddVerscheidenheid in de officies + Adelhard van Corbie,
 • dddddStatuta seu Brevia, 54 blz.
 • I : iiiiiiiArdo, Leven van Benedictus van Aniane, 36 p.
 • J : iiiiiiiWalafried Strabo, Visioen van Wetti, Standbeeld van Tetricus;
 • iiiiiiiiiiiiiLeven van abt Otmar, Leven van Blathmac, 58 p.
 • K : iiiiiiWalafried Strabo (II), Gedicht over Mammes; Verwoesting van iiiiiiiiiiiiiJeruzalem, 33 p.
 • L : iiiiiiAngelomus van Luxeuil, Commentaar op Genesis I-XI, 75 p.
 • M : nnGottschalck van Orbais, Over het Lichaam en Bloed van de Heer;
 • nnnnnOver de predestinatie / Ratramnus van Corbie, Over de predestinatie,nPascasius Radbertus van Corbie, Over het Lichaam en Bloed van de Heer / Lupus van Ferrières, Leven van Wigbert; nnnnnLeven van Maximinus; Brieven, 149 p.
 • N : 11Rembert, Leven van Anskarius, 57 p.
 • 0 : 11Einhart, De translatie van Marcellinus en Petrus; De aanbidding van 111oohet kruis; Brieven (1-32), 78 p.
 • P : 11Walafried Strabo, Leven van Gallus, 62 p.
 • Q :llllllRabanus Maurus, Onderricht van de geestelijken, 159 p.
 • R :rrrrRabanus Maurus, Oblatie van knapen; Lofzangen over het H. Kruis;
 • lllllllllllllCommentaar op het boek Ruth, 113 p.
 • S : iiiiiKroniek van de abten van Fontanelle, 50 p.
 1. Deel 3 : De 10e – 11e eeuw
 • A: De hervormingscentra (3ed), 177 blz.
 • B: Monastieke figuren (3ed), 143 blz.
 • C: De nieuwe gedachten (3ed), 130 blz.
 • D: Spiritualiteit rond Cluny, 112 blz.
 • E: Gewoonten van Fleury / Regulis Concordia, 83 blz.
 • F: Ekkehart, Casus Sancti Galli, 75 blz.
 • G: Herman de Lamme + Ademar van Chabannes: Chronicon, 75 blz.
 • H:iRudolf Glaber, Geschiedenissen; Leven van Willem van Volpiano, eerste abt van Fécamp, 107 p
 • I: iAnselmus van St-Remi, Kerkwijding van St-Remi, Adso van Montier,
 • xxiAntichrist, Abbo van St-Germain, Preken, 60 blz.
 • J: Folcuinus, de abten van Lobbes, Leven van Gerard van Brogne,
 • xxiBalther, Leven van Fridolin, 90 blz.
 • K: Andreas van Fleuryn, Leven van abt Gauzlin, Aimoin van Fleury,
 • xx Leven van abt Abbo, 67 blz.
 • L: Teksten uit Reichenau I: Berno, Sermoen over Marcus + Hoe men de advent moet vieren; XX. Leven van Meinrad; XX. Wonderen van de evangelist Marcus; XX. Kostbaar Bloed van onze Heer; XX. Leven van de Griek Symeon; Purchart, De daden van abt Witigowo; Bertold, Voortzetting van de Kroniek van Herman de Lamme, 80 p.
 • M: Joannes van Fruttuaria, Joannes van Fécamp, Gerbert van Aurillac, 87 blz.
 • N: Otloh van St. Emmeram, Over zijn bekoringen, Visioenen 1-4, 57 blz.
 • O: Uit de geschriften van Petrus Damiani, 100 blz.
 • P: iHet leven van paus Leo IX, Ruotger, Het leven van aartbisschop Bruno van Keulen, 74 blz.
 • Q: Odo van Cluny, Leven van Gerald van Aurillac, 66 blz.
 • R: Intocht van S. Wandregisil, Ansbert en Vulfram op de Blandijnberg in 944. (Ademar van Chabannes), Leven van s. Martialis, Letald van Micy, Within opgeslokt door een walvis, 71 blz.
 • S: Uit de geschriften van Odoranus van Sens, 47 blz.
 • T: Johannes van Sint-Arnulf, Leven van Johannes de Gorze, 67 blz.
 • U: Stefaan van Muret, Onderrichtingen, 75 blz.
 • V: Eadmer, Leven van de H. Anselmus van Kantelberg, 70 blz.
 • W:Teksten uit Gorze: Leven van Chrodegang van Metz + Wonderen  van Sint-Gorgonius, 63 p.
 • X: Teksten uit Reichenau II: Berno, Het leven van de hl. Ulrich;
 • ddBertold, Het leven van Herman de Lamme; Herman de Lamme,
 • ddSequenties; Herman de Lamme, Over de 8 hoofdondeugden, 57 p.
 • Y: Uit de geschriften van Petrus Damiani II, 55 p.

Eventuele bestelling :

Abdij der Benedictijnen, Vlasmarkt 23, 9200 Dendermonde